Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Alternatieve oplossingen voor hernieuwbare energie

Klimaatneutraliteit tegen 2050

De klimaatakkoord van 2015 stelde de beperking van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 °C als prioriteit. Maar het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) gaat veel verder. Gezien de urgentie stelde de Europese Unie zich tot doel om tegen 2050 een netto uitstoot van nul en klimaatneutraliteit te bereiken.

Een complexe en boeiende uitdaging. Veel lokale overheden en bedrijven willen die uitdaging aangaan. Maar dat betekent dat we de uitstoot van broeikasgassen drastisch moeten terugdringen.
Een van de prioriteiten is dan ook de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen op alle mogelijke gebieden, met geothermie, biogas, biomethaan, waterstof en waterkracht.

 

 

Werken aan de energiemix en de juiste oplossingen kiezen

Diversificatie van de energiebronnen maakt het mogelijk een aantal uitdagingen aan te gaan: beschikbaarheid, het inspelen op de intermitterende aard van bepaalde energiebronnen, een beredeneerde keuze van de bevoorradingsbronnen dicht bij de plaatsen van verbruik. EQUANS werkt samen met zijn klanten om gediversifieerde hernieuwbare energiebronnen en de meest geschikte oplossingen toe te passen, op hun maat en volgens de beschikbare middelen. En dat op een zo lokaal mogelijke schaal.

We zijn betrokken van productie tot eindgebruik, van onderzoek tot commercialisering. Dit omvat dus advies en strategie, ontwerp, engineering, bouw van energiezuinige bedrijfsmiddelen, digitale platforms, exploitatie, financiering en prestatieverplichting.

Geothermie

Het woord 'geothermie' betekent 'aardwarmte'. Het gaat om een hernieuwbare, milieuvriendelijke bron van energie die overal beschikbaar is. En in tegenstelling tot zonne- en windenergie is geothermie niet afhankelijk van de weersomstandigheden. De warmte onder het aardoppervlak heeft vele vormen en eigenschappen. Ze kan 100 meter of 3 kilometer onder de grond zitten en vloeibaar of in dampvorm zijn.

EQUANS helpt zijn klanten het geothermische potentieel te analyseren, de technische uitdagingen aan te gaan en de economische haalbaarheid van hun projecten in te schatten – of het nu gaat om oplossingen voor lage, gemiddelde of hoge temperaturen.

Hebt u plannen met betrekking tot geothermie? 

man in front of geothermal installation
wood copings

Biomassa

Al vele duizenden jaren gebruikt de mens biomassa in de vorm van hout om energie op te wekken. Maar het is lang niet de enige vaste en houtige biomassa die we in energie kunnen omzetten. Al meer dan 10 jaar ontwikkelt EQUANS unieke expertise in het verbeteren van de verbranding van houtbrandstof en het terugwinnen van andere beschikbare hulpbronnen, zoals ook bioafval, zuiveringsslib en stro. Wij ontwerpen, bouwen, installeren en starten systemen voor de verwerking en terugwinning van energie.

Onze expertise

✓    Vervoer, sortering, conditionering en opslag van biomassa

✓    Verbrandingsprocessen

✓    Bijstook van steenkool en biomassa

✓    Omzetting van biomassa in thermische en elektrische energie

✓    Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen

✓    Vervoer en opslag van reactieve stoffen, residu's en assen

✓    Compostering en anaerobe vergisting van biomassa

✓    Warmte-krachtkoppeling van thermische en elektrische energie uit biomassa

 

Hebt u plannen met betrekking tot biogas?

Biomethanisatie

Methanisatie is een natuurlijk, biologisch proces waarbij micro-organismen in afwezigheid van zuurstof organisch materiaal afbreken. Voor dit proces is een grondstof nodig: biomassa. Aan het einde van het anaerobe vergistingsproces ontstaan twee producten: biogas (methaan + koolstofdioxide) en een residu, namelijk digestaat.

Bij biomethanisatie wordt dit proces op industriële schaal uitgevoerd. Het biogas dat daaruit voorkomt, wordt gezuiverd en bestaat dan voor meer dan 90% uit methaan. Na die zuivering noemen we het biogas biomethaan.

Dit biogas kan worden omgezet in verschillende nuttige energievormen, op drie manieren:

✓    De productie van elektriciteit

✓    De productie van thermische energie (warm water, warme lucht)

✓    De productie van biobrandstof (biomethaan)

Hebt u plannen met betrekking tot biomethanisatie?

equans_alternative_solutions
equans_alternative_solutions_H2_containers

Waterstof

De komende decennia staan ons belangrijke ontwikkelingen te wachten, wanneer aardgas geleidelijk wordt vervangen door waterstof. Groene waterstof, die hoofdzakelijk wordt geproduceerd door elektrolyse van water uit hernieuwbare elektriciteit, is een van de sleutels om de overgang naar koolstofneutraliteit te versnellen. Wat hiermee te winnen valt? De voordelen zijn uiteenlopend: ontwikkeling van groene mobiliteit, decarbonisatie van het grootschalige industriële gebruik van waterstof (meststoffen, raffinaderijen, chemie enz.), betere integratie van wisselvallige hernieuwbare energiebronnen in het energiesysteem en grootschalige opslag van overtollige elektriciteit.
Waterstof kan naast alle groene energiebronnen worden gebruikt voor vele toepassingen en die ook koolstofarm helpen te maken. Het kan dé pijler worden van 100% hernieuwbare regio's.
EQUANS heeft al heel wat expertise opgebouwd door kleine en middelgrote waterstofprojecten tot een goed einde te brengen, van coördinatie tot installatie over exploitatie.

Hebt u plannen met betrekking tot waterstof?

Waterkracht

Waterkrachtcentrales wekken elektriciteit op door gebruik te maken van de kinetische en potentiële energie van water. Het water drijft turbines aan, die op hun beurt dynamo's in werking stellen die de mechanische energie omzetten in elektriciteit. EQUANS ondersteunt zijn klanten in de drie hoofdcategorieën van waterkrachtcentrales:

✓    Stroomafwaartse centrales, die gebruikmaken van het continue debiet van een rivier en een permanente basishoeveelheid energie leveren

✓    Reservoircentrales met een stuwdam, die het water opslaan in een reservoir en zo een altijd beschikbare energiebron vormen die tijdens verbruikspieken wordt aangesproken

✓    Pompaccumulatiecentrales (steps), die twee reservoirs op verschillende niveaus benutten

Hebt u plannen met betrekking tot waterkracht?

biomass_equans_truck

Contact

Envie d'en savoir plus ?

Contactez notre spécialiste !