Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gebruiksvoorwaarden

Waarschuwing

Op deze pagina worden de wettelijke bepalingen en voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op elke internetgebruiker die de website van Axima SA. NV., Equans Services SA. NV. en Fabricom SA. NV  (hierna “EQUANS”) of een website van zijn dochterondernemingen en verbonden ondernemingen (hierna “de Websites”) bezoekt. Door gebruik te maken van deze website stemt u zonder voorbehoud in met deze bepalingen en voorwaarden.  Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken.  We raden u aan om deze bepalingen en voorwaarden regelmatig te lezen, want ze kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder waarschuwing.  Iedere wijziging die gepubliceerd wordt, brengt de onmiddellijke tegenstelbaarheid met zich mee ten aanzien van elke bezoeker.

1 - Aard van de informatie

EQUANS en zijn dochterondernemingen en verbonden ondernemingen hebben de Website aangemaakt voor het persoonlijk gebruik van hun bezoekers. EQUANS stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de op de Websites aangeboden informatie juist en recent is en EQUANS behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Websites te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. EQUANS kan evenwel niet 100 % garanderen dat de inhoud van de website juist, nauwkeurig, actueel, bijgewerkt en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Bezoekers die vertrouwen op deze informatie doen dat volledig op eigen risico zonder hiervoor EQUANS aansprakelijk te kunnen stellen.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit EQUANS, inclusief de aan EQUANS gelieerde bedrijven (i.c.: zijn dochterondernemingen en verbonden ondernemingen), functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: 
 

  • Onnauwkeurigheden, onjuistheden of weglatingen in de op de Website gepresenteerde informatie;
  • Schade die voortvloeit uit frauduleuze indringing door een derde waarbij informatie of materiaal op de Website wordt gewijzigd;
  • In het algemeen, alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, zoals: (i) toegang tot of ontoegankelijkheid van de Website, (ii) gebruik van de Website, met inbegrip van alle schade die of elk virus dat uw computersysteem of een ander element kan aantasten, en/of (iii) geloof dat wordt gehecht aan rechtstreeks of onrechtstreeks op de Website verstrekte informatie.

 

De informatie op de Website van EQUANS en op alle andere Websites wordt “als zodanig” aangeboden, zonder enige expliciete of impliciete garantie. EQUANS biedt geen enkele expliciete of impliciete garantie betreffende onder andere, maar niet uitsluitend, haar commerciële bruikbaarheid en haar geschiktheid voor een bepaald doeleinde. 

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat EQUANS verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

EQUANS verwerpt categorisch elke interpretatie die de inhoud van de Website zou gelijkstellen met koopaanbiedingen of een aansporing om aandelen of andere deelbewijzen, al dan niet beursgenoteerd, te kopen van EQUANS of een van zijn directe of indirecte dochterondernemingen of verbonden ondernemingen. De ondernemingen van EQUANS leiden een eigen juridisch bestaan en hebben een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid, maar op deze Website worden de termen “EQUANS” en “wij/ons” soms gebruikt om alle ondernemingen van EQUANS aan te duiden of wanneer er geen specifieke onderneming van EQUANS dient te worden vermeld.

Indien u informatie of ander materiaal aan EQUANS verstrekt, gaat u ermee akkoord dat EQUANS hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal a) geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en b) niet anderszins onrechtmatig is jegens derden.

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor EQUANS onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren. EQUANS is hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. EQUANS behoudt zich het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

2 - Intellectuele eigendom

2.1 - Auteursrecht

Alle op de Website aangeboden informatie (documenten die beschikbaar zijn op de Website en alle elementen die voor de Website zijn aangemaakt) is eigendom van EQUANS of zijn dochterondernemingen en verbonden ondernemingen en valt onder de wetten op het auteursrecht die van kracht zijn op het moment dat ze ter beschikking van het publiek wordt gesteld op de Website. Kopieën van op de Website beschikbare documenten mogen alleen worden gemaakt voor informatieve doeleinden en uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik. Geen enkele licentie en geen enkel recht behalve het recht om de Website te bezoeken wordt verleend aan wie dan ook met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten. Het verveelvoudigen van op de Website beschikbare documenten is alleen toegestaan voor informatieve doeleinden en voor eigen persoonlijk gebruik: elke verveelvoudiging en elk gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

Het ongeoorloofd gebruik van enig merk op deze website is ten strengste verboden.

2.2 - Beschermde namen

Behoudens wanneer anders aangegeven, zijn alle op deze Website vermelde bedrijfsnamen, logo’s en geregistreerde (®) of niet-geregistreerde (™) handelsmerken eigendom van EQUANS. Ze mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EQUANS.

3 - Persoonlijke informatie

Voor meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens en de wijze waarop EQUANS ze verzamelt op deze Website, verwijzen wij naar ons privacybeleid.

4 - Hyperlinks - verstrekte informatie en materiaal

In geen geval kan EQUANS aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites waarnaar het met hyperlinks verwijst. Deze links worden ter beschikking gesteld als service voor de gebruikers van de Website van EQUANS.   Dit betekent niet automatisch dat EQUANS verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.  De bezoeker beslist zelf of hij al dan niet een link activeert. Bovendien behoort het tot de verantwoordelijkheid van elke bezoeker om de nodige voorzorgen te nemen om te voorkomen dat de Website wordt ‘besmet” met virussen en dergelijke.

Indien u informatie of ander materiaal aan EQUANS verstrekt, gaat u ermee akkoord dat EQUANS hiervan gebruik kan maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal a) geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en b) niet anderzins onrechtmatig is jegens derden.

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen.  Het is voor EQUANS onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren.  EQUANS is hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. EQUANS behoudt zich het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.
 

5 - Waarschuwingen betreffende vooruitziende verklaringen

De Website kan verklaringen bevatten die geen historische feiten zijn maar vooruitziende verklaringen zoals onder andere, maar niet uitsluitend, voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen, trends, plannen of doelstellingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management en zijn onderhevig aan grote risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de in de vooruitziende verklaringen expliciet of impliciet vermelde resultaten (of van resultaten uit het verleden). Vooruitziende verklaringen gelden enkel voor de datum waarop ze zijn gemaakt en EQUANS neemt geen enkele verplichting op zich om ze bij te werken of te herzien wegens nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of een andere reden.

6 - Diversen

EQUANS behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.
 

7 - Uitgever en contact

EQUANS (Axima SA. NV., Equans Services SA. NV. et Fabricom SA. NV)

Departement Communicatie

Koning Albert II laan 19 - 1210 Brussel - België

contact.belux@equans.com

 

Axima SA. NV. – BTW BE 0402.980.164 – Reg. 03.00.93

Equans Services SA.NV. BTW/TVA BE 0402.947.797 – RPR/RPM Bruxelles

Fabricom SA. NV. – BTW BE 0425.702.910 – RPR Brussel